Jak przygotować szkołę w czasach pandemii na bezpieczny powrót dzieci, młodzieży i nauczycieli?

Szanowni Państwo,
zdajemy sobie sprawę, że w obliczu pandemii koronawirusa każdy z dyrektorów placówek szkolnych stoi przed niezwykle ważną kwestią, jaką jest bezpieczny powrót do szkół dzieci, młodzieży, nauczycieli i pozostałych pracowników.

W sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, istotne jest odpowiednie zabezpiecznie placówki przed wznoweniem zajęć szkolnych. Przeprowadzenie dokładnych dezynfekcji pomieszczeń odgrywa w tym przypadku kluczową rolę.

VACO, firma z ponad 18 letnim doświadczeniem w branży DDD, oferuje Państwu pełne wsparcie w odpowiednim zabezpieczeniu placówki przed powrotem do codziennych zajęć.

Wspieraliśmy naszymi usługami szkoły w trakcie tegorocznych matur, dzięki czemu dokładnie wiemy, które metody sprawdzają się i są najbardziej skuteczne w przypadku trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Co VACO oferuje szkołom w czasie COVID-19?


 • Wspomagamy szkoły i inne placówki edukacyjne w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków do prowadzenia zajęć.

 • Eliminujemy ryzyko związane z występowaniem i rozpowszechnianiem się wirusów, drobnoustrojów i innych patogenów.

 • Eliminujemy zagrożenia wynikające z obecności insektów i gryzoni (usługi dezynsekcji i deratyzacji).

 • Oferujemy szczegółowe doczyszczanie obiektów szkolnych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

801 801 570

KONTAKT W SPRAWIE DEZYNFEKCJI COVID-19

WARIANT I

Usługa stała przewidziana dla normalnego rozkładu zajęć lekcyjnych.

VACO przeprowadza cykliczne zabiegi dezynfekcyjne metodą opryskową z wykorzystaniem preparatu fumigującego. Zabiegi są wykonywane codziennie po zakończeniu bieżącej działalności Szkoły w danym dniu.

WARIANT II

Usługa stała przewidziana dla rotacyjnego rozkładu zajęć lekcyjnych, tj. poszczególne klasy odbywają naukę w systemie zdalnym i stacjonarnym co drugi tydzień.

VACO przeprowadza cykliczne zabiegi dezynfekcyjne metodą opryskową z wykorzystaniem preparatu fumigującego. Zabiegi są wykonywane w piątek lub weekend po zakończeniu bieżącej działalności Szkoły w danym tygodniu.

INTERWENCJA

Usługa wykonywana na żądanie, w sytuacji podejrzenia lub stwierdzonej obecności osoby zakażonej.

Usługa wykonywana metodą opryskową z wykorzystaniem preparatu fumigującego.

WAŻNE!

Zabieg dezynfekcji VACO jest realizowany metodą oprysku drobnokropelkowego certyfikowanym i uznawanym przez WHO preparatem, który jako jedyny posiada opublikowane wyniki badań dowodzące jego skuteczności w zwalczaniu wirusów z grupy koronawirusów. Metodologia wykorzystywana przez VACO jest zgodna z wytycznymi WHO.

Wspólna odpowiedzialność za bezpieczny powrót uczniów do szkoły.

Dyrektorzy szkół, rodzice i opiekunowie powinni mieć świadomość zagrożeń, jakie wynikają z braku odpowiedniego zabezpieczenia placówki przed powrotem uczniów do szkół. W dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 jest to szczególnie istotna kwestia.

Głównym celem VACO jest wsparcie Dyrekcji Szkół przez skuteczną dezynfekcję miejsc skażonych i stanowiących największe zagrożenie, tak aby możliwe było uruchomienie i kontynuowanie procesu edukacji z zachowaniem odpowiedniego poziomu higieny.

VACO opracowało szczegółową koncepcję zabezpieczenia szkół w czasie COVID-19.

Opracowana koncepcja uwzględnia:

 • Usługę profesjonalnej dezynfekcji, dostępnej w trzech wariantach.

 • Organizację ruchu wewnątrz szkoły, która ogranicza do niezbędnego minimum kontakt uczniów z różnych klas, wyznacza komunikację eliminującą koncentrowanie się dużej ilości osób w "węzłach komunikacyjnych".

 • Sprzątanie w tym przemywanie miejsc kontaktowych preparatem dezynfekującym.

 • Dystrybutory umożliwiające bezdotykową dezynfekcję rąk.

 • Lampy przepływowe UV-C umożliwiające prowadzenie stałej dezynfekcji w pomieszczeniach.

 • Preparaty do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 • Zapewnienie środków ochrony osobistej dla kadry dydaktycznej: maseczki, przyłbice, rękawiczki. Zapewnienie zapasów maseczek tzw. awaryjnych w celu udostępniania uczniom, którzy nie posiadają maseczek.

Kastell - Bezdotykowy dozownik płynu do dezynfekcji

Lampa przepływowa Kangur UVC125e z filtrem PROTECT+

Płyn do Dezynfekcji rąk VACO HYGIENE 5 l

Wybrane wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W  drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 • Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
   b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
   c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
   d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

 • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 • Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 • W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 • W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.

 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 • Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.

 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 • Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.

 • Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 • Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.

 • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.

 • Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

 • Dotyczy także: poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Overlay

Overlay

Overlay

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni


 • Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 • Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.
Bezpieczeństwo sanitarne i zarządzanie ryzykiem związane z występowaniem szkodników.

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Infolinia 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Helpline 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

KRS 0000262000, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 470 000 zł, NIP 894 14 42 800

Copyright © 2023 VACO sp. z o.o. 

VACO sp. z o.o
Private share company, registered in the District Court of Wrocław - Fabryczna, VI Commercial Department,
Registration No. (KRS): 0000262000 , Tax ID (NIP): 894-14-42-800, The share capital: 470 000,00 PLN, fully paid up.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem