Polityka prywatności

1. Ważna informacja

1.1. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone między innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (dalej UODO) oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej PP) dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób występujących z ramienia osób prawnych, tj. osób wyznaczonych do reprezentacji osoby prawnej, pełnomocników, pracowników lub/i współpracowników występujących z ramienia osoby prawnej.

1.3. Informacje o organie nadzorczym:
1) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, https://uodo.gov.pl/pl, https://uodo.gov.pl/pl/83/155,
2) W przypadku współadministrowania z Facebook Irland Limited oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company, informujemy iż organem nadzorczym jest Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Ireland (z póź. zm.): https://www.dataprotection.ie/.

1.4. Definicje
1) „Dane osobowe” - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
2) „Przetwarzanie” - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
3) „Administrator” – lub Administrator danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania,
4) Współadministrator” – zgodnie z art. 26 RODO oznacza dwóch lub więcej Administratorów danych, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
5) „Organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie,
6) „Odbiorca” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią,
7) „Podmiot przetwarzający” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora,
8) „Strona trzecia” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe,
9) „Państwo trzecie” – podmiot poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), któremu ujawnia się dane osobowe,
10) „Zgoda” – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych,
11) „Polityka Prywatności” – niniejszy dokument, przedstawiający informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z zakresem merytorycznym wskazanym w art. art. 13 RODO – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych,
12) „Polityka Cookies” – informacje dotyczące zastosowania plików cookies na stronie internetowej prowadzonej przez Administratora danych. Polityka cookies dostępna jest na stronie internetowej Administratora danych,
13) „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): https://uodo.gov.pl/pl/404.

2. Kontakt z nami

2.1. Informujemy, iż Administratorem danych jest VACO sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, KRS 0000262000, REGON 930876927, NIP 8941442800.

2.2. Informujemy, iż VACO sp. z o.o., jest spółką zależną Rentokil Initial 1927 plc z siedzibą w Compass House, Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9PY.

2.3. Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować do Administratora danych pocztą tradycyjną na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres:

 • a) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • b) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • 2.4. Inspektor Ochrony Danych Informujemy, iż Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. do Administratora danych pocztą tradycyjną na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres:

 • a) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • b) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • 2.5. Informacje o współadministrowaniu

  1) Współadministrowanie z Facebook oraz Instagram

 • 1. Informujemy, iż Administrator danych prowadzi na Facebook (dalej FB) oraz Instagramie fanpage
 • a) https://www.facebook.com/RentokilPolska/
 • b) https://www.instagram.com/rentokil_initial_polska/?hl=en
  Informujemy, w związku z prowadzeniem fanpage na FB zachodzi współadministrowanie (art. 26 RODO). Współadministratorami w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na fanpage są lub mogą być:
  a) VACO sp. z o.o., Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
 • 2. Informujemy, iż współadministratorzy dokonali wspólnych uzgodnień. Informacje o współadministrowaniu dostępne są pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/controller,
 • 3. Informujemy, iż niezależnie od podjętych pomiędzy współadministratorami uzgodnień, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z Administratorów danych odrębnie,
 • 4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
  a) Informujemy, iż Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Administratora danych wskazane zostały powyżej w niniejszej Polityce Prywatności,
  b) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych z ramienia Facebook Ireland Limited dostępne są pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 • 5. Informujemy, iż w związku z wystąpieniem współadministrowania, organami nadzorczymi właściwymi dla Administratorów danych są:
  a) dla VACO sp. z o.o., - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kontakt do organu nadzorczego dostępny jest pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
  b) dla Facebook Ireland Limited - Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Ireland: https://www.dataprotection.ie/,
 • 2) Współadministrowanie z LinkedIn

 • 1. Informujemy, iż Administrator danych prowadzi na Instagramie fanpage (https://www.instagram.com/rentokil_initial_polska/?hl=en). Informujemy, w związku z prowadzeniem fanpage zachodzi współadministrowanie (art. 26 RODO). Współadministratorami w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na fanpage są lub mogą być:
  a) VACO sp. z o.o., LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland,
 • 2. Informujemy, iż współadministratorzy dokonali wspólnych uzgodnień. Informacje o współadministrowaniu dostępne są pod linkiem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum,
 • 3. Informujemy, iż niezależnie od podjętych pomiędzy współadministratorami uzgodnień, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z Administratorów danych odrębnie,
 • 4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
  a) Informujemy, iż Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Administratora danych wskazane zostały powyżej w niniejszej Polityce Prywatności,
  b) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych z ramienia LinkedIn Ireland Unlimited Company dostępne są pod linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy?src=direct%2Fnone&veh=direct%2Fnone,
 • 5. Informujemy, iż w związku z wystąpieniem współadministrowania, organami nadzorczymi właściwymi dla Administratorów danych są:
  a) dla VACO sp. z o.o.- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kontakt do organu nadzorczego dostępny jest pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
  b) dla LinkedIn Ireland Unlimited Company - Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Ireland: https://www.dataprotection.ie/
 • 3. Kategorie, typy i źródła gromadzonych przez nas danych osobowych

  3.1 Dane osobowe to wszelkie informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub adres IP komputera.

  3.2. W zależności od celu przetwarzania, Administrator danych może przetwarzać zwykłej lub szczególnie chronionej kategorie danych osobowych. Informacje, jakie dane osobowe są przez Administratora przetwarzane, zostały podane w paragrafie 4.

  4. Sposób i podstawy wykorzystywania przez nas danych osobowych

  4.1. Dane osobowe przetwarzane są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  Cel przetwarzania

  Zakres danych

  Zgodność przetwarzania z prawem


  Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych – udzielanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję również za pośrednictwem formularza dostępnego na www: https://www.rentokil.pl/skontaktuj-sie-z-nami/

  Imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, informacje podane w treści wiadomości e-mail: stanowisko, miejsce pracy,

  1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,


  Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzonym na www Blogiem (https://www.rentokil-initial.pl/blog/)

  Imię i nazwisko, e-mail, adres www
  1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

  Dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania oraz przedstawienia oferty w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych

  Imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail,

  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą,
  2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,


  Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą elektroniczną

  Imię, nazwisko, e-mail,

  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą [art. 10 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną]
  2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,


  Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą telefoniczną w formie połączenia głosowego

  Imię, nazwisko, nr telefonu,

  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą [art. 172 Ustawa prawo telekomunikacyjne]
  2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,


  Dane osobowe przetwarzane w związku z przeprowadzeniem procesu związanego ze składaniem ofert (w odpowiedzi na zapytania ofertowe Administratora danych).

  Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane rejestracyjne podmiotu (NIP, siedziba), inne dane osobowe, przekazane przez składającego ofertę

  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą
  2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,


  Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją przysługujących praw w obszarze ochrony danych osobowych.

  Zakres danych niezbędny do realizacji przysługujących osobie praw

  1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy prawa, 2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

  Informujemy, iż w zależności od celu przetwarzania, zakres wskazanych danych osobowych może ulec zmianie.

  4.2. Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

  Cel przetwarzania

  Zgodność przetwarzania z prawem

  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO


  Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych – udzielanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję również za pośrednictwem formularza dostępnego na www: https://www.rentokil.pl/skontaktuj-sie-z-nami/

  1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych

  Za prawnie uzasadniony interes Administratora danych uznaje się przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymana korespondencję, zapytania – prowadzenie bieżącego kontaktu z osobą, której dane dotyczą


  Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzonym na www Blogiem (https://www.rentokil-initial.pl/blog/)

  1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

  Za prawnie uzasadniony interes Administratora danych uznaje się przetwarzanie danych osobowych w związku z zarządzeniem relacjami z użytkowników Bloga (np. zarzadzanie komentarzami)


  Dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania oraz przedstawienia oferty w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych

  1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych

  Za prawnie uzasadniony interes uznaje się wiążącą strony relację w tym relację biznesowa, trwającą umowę z osobą, której dane dotyczą oraz przetwarzanie danych w celach wewnętrznych administracyjnych, również w odniesieniu do realizacji praw osób, których dane dotyczą w związku z możliwością realizacji prawa osób, których dane dotyczą i przewidzianych przepisami prawa (np. udokumentowanie wycofania udzielonej zgody)


  Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą elektroniczną

  1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych

  Za prawnie uzasadniony interes uznaje się wiążącą strony relację w tym relację biznesowa, trwającą umowę z osobą, której dane dotyczą oraz przetwarzanie danych w celach wewnętrznych administracyjnych, również w odniesieniu do realizacji praw osób, których dane dotyczą w związku z możliwością realizacji prawa osób, których dane dotyczą i przewidzianych przepisami prawa (np. udokumentowanie wycofania udzielonej zgody)


  Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą telefoniczną w formie połączenia głosowego

  1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych

  Za prawnie uzasadniony interes uznaje się wiążącą strony relację w tym relację biznesowa, trwającą umowę z osobą, której dane dotyczą oraz przetwarzanie danych w celach wewnętrznych administracyjnych, również w odniesieniu do realizacji praw osób, których dane dotyczą w związku z możliwością realizacji prawa osób, których dane dotyczą i przewidzianych przepisami prawa (np. udokumentowanie wycofania udzielonej zgody)


  Dane osobowe przetwarzane w związku z przeprowadzeniem procesu związanego ze składaniem ofert (w odpowiedzi na zapytania ofertowe)

  1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych

  Za prawnie uzasadniony interes uznaje się wiążącą strony relację w tym relację biznesowa, trwającą umowę z osobą, której dane dotyczą oraz przetwarzanie danych w celach wewnętrznych administracyjnych, również w odniesieniu do realizacji praw osób, których dane dotyczą w związku z możliwością realizacji prawa osób, których dane dotyczą i przewidzianych przepisami prawa (np. udokumentowanie wycofania udzielonej zgody)


  Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją przysługujących praw w obszarze ochrony danych osobowych

  1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

  Za prawnie uzasadniony interes uznaje się przetwarzanie danych w celach wewnętrznych administracyjnych, mogących powstać pomiędzy stronami roszczeń (dociekanie roszczeń), również w odniesieniu do realizacji praw osób, których dane dotyczą w związku z możliwością realizacji prawa osób, których dane dotyczą i przewidzianych przepisami prawa


  5. Odbiorca danych osobowych użytkowników

  Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być ujawniane przez Administratora danych:

 • 1. Ujawniane odbiorcom danych świadczącym usługi na rzecz Administratora danych w oparciu o art. 28 RODO – powierzenie przetwarzania danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, kategoriami odbiorców danych mogą być: dostawcy infrastruktury IT na poziomie software i hardware, dostawny hostingu stron internetowych, narzędzia do przeprowadzania spotkań online. Wykaz podmiotów, którym Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • 2. Ujawnianie odbiorcom danych współpracującym z Administratorem danych. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, kategoriami odbiorców, którym mogą być ujawniane dane osobowe są podmioty działające w obszarze audytów, usługi pocztowe, usługi kurierskie, kancelarie prawne, Informujemy, iż po ujawnieniu danych osobnych ich Administratorem staje się odbiorca danych, któremu dane zostały ujawnione. Wykaz podmiotów, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • 3. Ujawniane odbiorcom danych będącymi organami publicznymi/państwowymi. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, kategoriami odbiorców danych mogą być takie organu jak Urząd Skarbowy, Policja, sądy, Urząd Ochrony Danych Osobowych lub inne podmioty, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe na mocy obowiązujących przepisów prawa. Informujemy, iż po ujawnieniu danych osobnych ich Administratorem staje się odbiorca danych, któremu dane zostały ujawnione. Wykaz podmiotów, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • 4. Ujawniane danych osobowych stronom trzecim. Wykaz stron trzecich, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • 5. Ujawnianie danych osobowych Spółkom należącym do grupy spółek Rentokil Initial 1927. Wykaz podmiotów, którym Administrator ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • 6. Przekazywanie danych osobowych pomiędzy krajami

 • 6.1. Informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w Rozdziale V RODO, w tym między innymi:
  a) na postawie art. 45 RODO - przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,
  b) na podstawie art. 46 RODO - przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym z zastosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską,
 • 6.2. Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych osobowych. W przypadku wystąpienia ryzyka związanego z przekazywaniem danych osobowych poza EOG, Administrator danych podaje takie informacje w niniejszej Polityce Prywatności,
 • 6.3. Informujemy, iż wykaz podmiotów poza EOG, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • 6.4. Wykaz podmiotów, które mogą przekazywać pośrednio lub bezpośrednio dane osobowe poza EOG, które mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO:
 • Nazwa podmiotu
  Link do informacji
  Ryzyko związane z transferem danych poza EOG oraz mogące powstać negatywne skutki dla podmiotu danych

  Facebook
  https://www.facebook.com/legal/terms
  1) nieuprawniony dostęp do danych,
  2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
  3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
  4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

  Instagram
  https://www.facebook.com/legal/terms
  1) nieuprawniony dostęp do danych,
  2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
  3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
  4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

  LinkedIn
  https://www.linkedin.com/legal/user-agreement
  1) nieuprawniony dostęp do danych,
  2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
  3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
  4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

  Google Maps
  https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/
  1) nieuprawniony dostęp do danych,
  2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
  3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
  4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

  7. Termin przechowywania danych osobowych i sposób ich ochrony

  Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez okres:

  Informujemy, iż podane okresy przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych celów przetwarzania mogą ulec zmianie m. in. w wyniku nowelizacji przepisów prawa lub wewnętrznych zmian organizacyjnych.

  Cel przetwarzania
  Zgodność przetwarzania z prawem
  Okres przetwarzania

  Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych – udzielanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję również za pośrednictwem formularza dostępnego na www: https://www.rentokil.pl/skontaktuj-sie-z-nami/
  1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych
  1) do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzonym na www Blogiem (https://www.rentokil-initial.pl/blog/)
  1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,
  1) do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

  Dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania oraz przedstawienia oferty w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych
  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą,
  2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych
  1) do momentu wycofania udzielonej zgody,
  2) do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3) przez czas nieokreślony,

  Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą elektroniczną
  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą [art. 10 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną]
  2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych
  1) do momentu wycofania udzielonej zgody,
  2) do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3) przez czas nieokreślony,

  Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą telefoniczną w formie połączenia głosowego
  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą [art. 172 Ustawa prawo telekomunikacyjne]
  2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych
  1) do momentu wycofania udzielonej zgody,
  2) do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3) przez czas nieokreślony,

  Dane osobowe przetwarzane w związku z przeprowadzeniem procesu związanego ze składaniem ofert (w odpowiedzi na zapytania ofertowe)
  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą
  2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych
  1) przez okres ofertowania,
  2) do momentu wycofania udzielonej zgody,
  3) do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją przysługujących praw w obszarze ochrony danych osobowych
  1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy prawa,
  2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,
  1) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (przez czas nieokreślony),
  2) do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  Informujemy, iż podane okresy przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych celów przetwarzania mogą ulec zmianie m. in. w wyniku nowelizacji przepisów prawa lub wewnętrznych zmian organizacyjnych.

  8. Wymagania umowne lub statutowe dotyczące podawania danych osobowych przez uzytkownika

  Informujemy, iż podanie danych osobowych:

  Cel przetwarzania
  Zgodność przetwarzania z prawem
  Podanie danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych – udzielanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję również za pośrednictwem formularza dostępnego na www: https://www.rentokil.pl/skontaktuj-sie-z-nami/
  1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych
  1) ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na otrzymywane zapytania, korespondencję,

  Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzonym na www Blogiem (https://www.rentokil-initial.pl/blog/)
  1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych
  1) ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania (umieszczenia komentarzy) z Bloga,

  Dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania oraz przedstawienia oferty w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych
  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą,
  2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych
  1) ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i przesłania oferty

  Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą elektroniczną
  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą [art. 10 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną]
  2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych
  1) ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i przesłania informacji handlowej

  Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą telefoniczną w formie połączenia głosowego
  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą [art. 172 Ustawa prawo telekomunikacyjne]
  2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych
  1) ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i przesłania informacji marketingowej

  Dane osobowe przetwarzane w związku z przeprowadzeniem procesu związanego ze składaniem ofert (w odpowiedzi na zapytania ofertowe)
  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą
  2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych
  1) ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości złożenia i rozpatrzenia oferty

  Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją przysługujących praw w obszarze ochrony danych osobowych
  1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy prawa,
  2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,
  1) ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji przysługującej osobie praw w zakresie ochrony danych osobowych,
  2) ma charakter ma charakter ustawowy, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości spełnienia spoczywających na Administratorze danych przepisów prawa w obszarze ochrony danych osobowych.

  9. Prawa użytkownika dotyczące danych osobowych

  Informujemy o prawie do żądania od Administratora danych realizacji następujących praw:

 • 1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 • 2) prawo do sprostowania danych osobowych,
 • 3) prawo do usunięcia danych osobowych,
 • 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • 6) prawo od przenoszenia danych,
 • 7) prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych.
 • Informujemy, iż ze względu na poszczególne cele przetwarzania wymiennie w niniejsze Polityce Prywatności, realizacja praw osób, których dane dotyczą może być w całości lub w części ograniczona np. ze względu na obowiązujące przepisy prawa, które obligują Administratora danych do ich przetwarzania.

  10. Łącza do innych stron internetowych

  10.1. Niniejsza polityka określa sposób gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników. Jeśli za pośrednictwem znajdujących się na naszej stronie łączy przechodzą na inną stronę internetową, powinni zapoznać się także z jej polityką prywatności. Nie odpowiadamy za jakiekolwiek wykorzystywanie danych osobowych użytkowników przez niezwiązane z nami strony internetowe innych firm.

  10.2. Informujemy, iż na stronie internetowej Administratora danych mogą być udostępnione odwołania do innych stron (np. Spółek w grupie, partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem danych).

  10.3. Informujemy, iż Administrator danych nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych innych stron internetowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych udostępniane są prze Administratorów danych, do których w/w strony internetowe należą.

  10.4. Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

  10.5. Informujemy, iż Administrator danych prowadzi lub może prowadzić w mediach społecznościowych fanpage:
  1) Facebook,
  2) Instagram,
  3) LinkedIn,

  10.6. Informujemy, iż Administrator danych odpowiada za przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem fanpage,

  10.7. Informujemy, iż korzystając w w/w fanpage, informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod linkami:

  Nazwa podmiotu
  Link do informacji

  Facbook
  https://www.facebook.com/legal/terms

  Instagram
  https://www.facebook.com/legal/terms

  LinkedIn
  https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

  10.8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
  Informujemy, iż informacje na temat zastosowanych przez Administratora danych plików cookies dostępne są na stronie internetowej https://www.rentokil-initial.com/site-services/cookie-and-privacy-policy/cookie-policy/polish_cookie_policy.aspx.

  11. Żródła normatywne

  11.1 Niniejsza polityka określa nasze globalne podejście do ochrony danych osobowych. Nie możemy wymienić wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i stosowanych na całym świecie, ponieważ przepisy takie podlegają ciągłym zmianom. Niniejsza polityka opiera się przede wszystkim na wymaganiach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.

  11.2 Użytkownik, który uważa, że naruszane są jego prawa do prywatności, może skontaktować się z nami w sposób przewidziany w części 2. Jeśli po skontaktowaniu się z nami, użytkownik ma dalsze zastrzeżenia do sposobu w jaki zarządzamy jego danymi osobowymi, powinien skontaktować się z organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych w swoim kraju. Informacje na temat kontaktowania się z organem nadzorczym w Europejskim Obszarze Gospodarczym znajdują się w paragrafie 1.

  12. Podmioty zewnętrzne przetwarzajace dane osobowe

  12.1 Dane osobowe użytkowników będą udzielane podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane, z którymi współpracujemy. Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów, które przestrzegają standardów ochrony danych oraz wdrażają odpowiednie środki ochrony i zapewnienia prywatności. Poniżej znajdują się przykłady kategorii podmiotów zewnętrznych przetwarzających dane osobowe, z którymi współpracujemy:

 • (a) Agencje Informacji Kredytowej;
 • (b) Systemy Marketingowe;
 • (c) Systemy Przetwarzania Płatności;
 • (d) Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną;
 • (e) Systemy Zarządzania Trasami;
 • (f) Systemy Komunikacji z Klientami;
 • (g) Zarządzanie Zadłużeniem;
 • (h) Narzędzia analityczne i API (interfejsy programowania aplikacji) dostarczane przez różne firmy (takie jak Google) w celu pomocy w technologii dostarczania usług i funkcjonalności stron internetowych.
 • 13. Okresy przechowywania danych

  13.1. VACO sp. z o.o. dokłada uzasadnionych starań, aby zapewnić, że dokumenty nie są przechowywane dłużej niż zostało to określone, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przedłużenia takich okresów zatrzymywania, np. spory prawne.

  13.2. Okresy zatrzymywania mogą różnić się w poszczególnych regionach, w celu spełnienia wymagań dotyczących zatrzymywania danych obowiązujących w danym kraju.

  13.3. Więcej informacji na temat Polityki Zatrzymywania Dokumentów znajduje się w intranecie Grupy dostępnym dla pracowników.

  13.4. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z zespołem ds. prywatności danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  14. Zgody marketingowe i preferencje

  Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO):

  Cel przetwarzania
  Zgodność przetwarzania z prawem
  Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

  Dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania oraz przedstawienia oferty w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych.
  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą,

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażona zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie udzielonej zgody należy zgłosić na adres e-mail:
  a) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  b) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,


  Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą elektroniczną
  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą [art. 10 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną]

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażona zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie udzielonej zgody należy zgłosić na adres e-mail:
  a) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  b) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,


  Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą telefoniczną w formie połączenia głosowego
  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą [art. 172 Ustawa prawo telekomunikacyjne]

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażona zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie udzielonej zgody należy zgłosić na adres e-mail:
  a) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  b) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,


  Dane osobowe przetwarzane w związku z przeprowadzeniem procesu związanego ze składaniem ofert (w odpowiedzi na zapytania ofertowe)
  1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażona zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie udzielonej zgody należy zgłosić na adres e-mail:
  a) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  b) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,


  15. Ochrona prywatności w fazie projektowania

  Zasady poszanowania prywatności w fazie projektowania stosujemy w całym cyklu przetwarzania danych osobowych. W celu sprawdzenia, czy przetwarzane dane osobowe są niezbędne do realizacji poszczególnych celów, podlegają ograniczeniom przechowywania oraz są udostępniane tylko tym osobom, które ich potrzebują, realizowane są kontrole. Działamy zgodnie z następującymi zasadami ochrony prywatności na etapie projektowania i domyślnej ochrony prywatności:

 • 1) zasada działania proaktywnego, a nie tylko reaktywnego, poprzez rozpoznawanie i eliminowanie zagrożeń zanim staną się problemem;
 • 2) ustawieniem domyślnym jest najwyższy poziom ochrony danych;
 • 3) ochrona prywatności jest uwzględniana już na etapie projektowania i włączana do wszelkich powiązanych procesów;
 • 4) kontrole ochrony prywatności nie mogą odbywać się kosztem użyteczności, funkcjonalności lub bezpieczeństwa;
 • 5) dane osobowe muszą być odpowiednio chronione na każdym etapie – od projektowania do usunięcia/anonimizacji.
 • 6) Firma kieruje się zasadą przejrzystego informowania o sposobie wykorzystywania danych osobowych.
 • 7) Firma chce, aby użytkownicy zaufali realizowanej koncepcji zarządzania danymi osobowymi.
 • Bezpieczeństwo sanitarne i zarządzanie ryzykiem związane z występowaniem szkodników.

  ul. Dąbrowskiego 44
  50-457 Wrocław

  Infolinia 801 801 570

  NIP 894-14-42-800
  KRS 0000262000

  ul. Dąbrowskiego 44
  50-457 Wrocław

  Helpline 801 801 570

  NIP 894-14-42-800
  KRS 0000262000

  KRS 0000262000, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 470 000 zł, NIP 894 14 42 800

  Copyright © 2023 VACO sp. z o.o. 

  VACO sp. z o.o
  Private share company, registered in the District Court of Wrocław - Fabryczna, VI Commercial Department,
  Registration No. (KRS): 0000262000 , Tax ID (NIP): 894-14-42-800, The share capital: 470 000,00 PLN, fully paid up.

  Ta witryna wykorzystuje pliki cookie.

  Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

  Zrozumiałem